Serwis maszyn stolarskich – Euro Komplex

SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ STOLARSKICH

Nasi specjaliści czekają na kontakt:

+48 (15) 642 02 60
+48 796 327 486
biuro@euro-komplex.eu

OSTRZENIE I REGENERACJA NARZĘDZI

Wykonujemy ostrzenie oraz regenerację narzędzi stolarskich do obróbki drewna i metalu:
(z dokładnością do 0,01 mm w osłonie chłodziwa)

 • Pił tarczowych
 • Frezów ścinowych
 • Frezów palcowych
 • Noży HS oraz HW
 • Pił taśmowych tartacznych
 • Pił taśmowych stolarskich
 • Pił taśmowych szerokich
 • Pił oraz frezów DIA (diamentowych)!
 • Frezów z płytką HW
 • Frezów HWM
 • Frezów HSS

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Przewodnim celem Euro-komplex jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania maszyn i akcesoriów, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji.

Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu Euro-komplex. Posiadamy bogaty magazyn części zamiennych oraz własne magazyny co zapewnia wysoką dostępność towaru. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.

Cenimy sobie zasady, dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

 1. 1
  GWARANCJA PRODUCENTA

  a) Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.

  b) W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

 2. 2
  NAPRAWA I SERWIS W RAMACH GWARANCJI

  a) Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.

  b) W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.

  c) Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu Euro-komplex jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad, znajdującego się na stronie oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.

  d) W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

  e) Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

  f) Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.

 3. 3
  UTRATA GWARANCJI

  Użytkownik traci gwarancję w przypadku:

  a) demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich

  b) nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny

  c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych

  d) niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem

  e) pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)

  f) stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

 4. 4
  WYKLUCZENIA

  Gwarancja nie obejmuje:

  a) wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów, smarów, zasilaczy, itp.

  b) uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.

  c) uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji

  d) nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)

 5. 5
  INFORMACJE OGÓLNE

  a) Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

  b) Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.

  c) Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

  d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Obowiązek Informacyjny - Zmiany związane z RODO

Szanowni Państwo

z dniem 25 maja 2018r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwanego dalej „Rozporządzeniem lub RODO, w związku z czym P.H.U. EURO-KOMPLEX Artur Źródłowski z siedzibą w Jastkowice ul. Fedorowskiego103, 37-403 Pysznica informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani\Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez P.H.U. EURO-KOMPLEX Artur Źródłowski Pani\Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest P.H.U. EURO-KOMPLEX Artur Źródłowski Biuro Handlowe ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola z siedzibą w Jastkowice ul. Fedorowskiego 103, 37-403 Pysznica, reprezentowana przez Artura Żródłowskiego.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sąd, Krajowy Rejestr Sądowy,  firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy współpracujące z Administratorem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,

- w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających               z umowy lub innego tytułu,

- w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

 1. Przysługuje Pani/Panu:

-  prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

-  prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

-  prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

-  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

-  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

-  prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

-  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

-  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

-  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług (realizacji umowy);

-  Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Z poważaniem,

P.H.U. EURO-KOMPLEX Artur Żródłowski